امروز:

8 آذر 1402 5:45 ق.ظ

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، حسابداری، اقتصاد و مهندسی صنایع -برگزاری رویداد در جمهوری آذربایجان - باکو

26 بهمن 1400

برگزارکننده3

26 بهمن 1400

برگزارکننده1