امروز:

8 آذر 1402 5:12 ق.ظ

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، حسابداری، اقتصاد و مهندسی صنایع -برگزاری رویداد در جمهوری آذربایجان - باکو

31 اردیبهشت 1402

برگزارکننده5

26 بهمن 1400

برگزارکننده3

26 بهمن 1400

برگزارکننده1

29 خرداد 1400

برگزارکننده2

29 خرداد 1400

برگزارکننده4

29 خرداد 1400

پوستر کنفرانس